Algemene voorwaarden

Artikel 1.  Definities

Natuursteen: gesteente opgebouwd uit natuurlijke mineralen en grondstoffen eventueel met toevoeging van bindmiddelen. Hieronder valt tevens te verstaan gesteente die fabrieksmatig zijn samengesteld en waarin natuurlijke grondstoffen zijn verwerkt zoals o.a. Composiet, Keramiek en Dekton.

Natuurstenen bouwwerken: werken waarin natuursteen of natuursteencomposities zijn verwerkt. Leverancier: De besloten vennootschap Bakker Natuursteen Maatwerk B.V. Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met de leverancier een overeenkomst wenst af te sluiten dan wel heeft afgesloten

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen leverancier en koper/opdrachtgever, waaronder alle aanbiedingen en overeenkomsten gedaan door en/of afgesloten met leverancier. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien ze schriftelijk door de leverancier zijn bevestigd.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst

3.1     De door de leverancier gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na offerte datum tenzij anders is aangegeven
3.2     Alle in de offerte verwerkte gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken opdracht of verstrekte opdracht en mogen door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Artikel 4. Prijsverhogingen

4.1     Ondanks een overeengekomen prijs tussen leverancier en wederpartij is leverancier gerechtigd een stijging van belastingen, invoerrechten, heffingen, transportkosten, grondstofprijzen en loonsverhogingen ingevolge een CAO welke na het sluiten van de overeenkomst tot stand komen aan de wederpartij door te belasten. De wederpartij is verplicht deze kostenverhogingen te betalen.
4.2 De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging op grond van artikel 4.1 meer dan 10% bedraagt of, indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen 3maanden na het sluiten van de overeenkomst, ongeacht de hoogte van de prijsverhoging.

Artikel 5. Hoeveelheden

5.1    Omtrent de in de overeenkomst genoemde hoeveelheden van natuursteen wordt bij levering van het natuursteen per m² een minimale oppervlakte maat berekend van 0,1 m² per onderdeel, tenzij anders wordt overeengekomen.
5.2    Bij levering van natuursteen per m¹ wordt de hoeveelheid afgerond op hele centimeters en geschiedt afronding van decimalen vanaf het getal 1 naar boven.

Artikel 6.  Prijzen

6.1    De prijzen genoemd in offertes, facturen en orderbevestigingen zijn exclusief BTW en gelden in Euro’s, tenzij anders vermeld.

Artikel 7.  Levering

7.1   Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering af werkplaats te Assen.
7.2     Indien wordt overeengekomen dat de levering plaatsvindt op een door de opdrachtgever opgegeven adres dan wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden bij in ontvangst name vóór het lossen op de door de wederpartij opgegeven bestemming. De leverancier is slechts gehouden tot levering aan de opgegeven bestemming indien deze met het gebruikte transportmiddel in redelijkheid bereikbaar is. Indien de bestemming niet in redelijkheid bereikbaar is, is de leverancier gerechtigd zelf een plaats voor levering aan te wijzen. Indien de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen persoon niet aanwezig is voor de ontvangst name van de gekochte zaken of deze weigert in ontvangst te nemen danwel nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij, terwijl de levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden. Alle extra te maken kosten welke uit het veranderen van leveringsadres of niet kunnen afleveren van de verkochte zaken voortvloeien zullen aan de wederpartij worden doorbelast, die gehouden is deze kosten te betalen.
7.3    Bij levering ‘gesteld in het werk’ wordt de levering geacht te hebben plaatst gevonden bij voltooiing van de werkzaamheden, van welk feit door de leverancier aan de wederpartij in ieder geval mondeling mededeling wordt gedaan.
7.4    De risico’s gaan, behoudens het in art. 8.6 en art 12 bepaalde, bij de levering over van leverancier op wederpartij.
7.5    Het is de leverancier toegestaan om de verkochte zaken door middel van deelleveranties te leveren. Deze deelleveringen kunnen elk afzonderlijk worden gefactureerd.
7.6    Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn en nooit bindend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De leverancier is bij overschrijding van de levertijd niet gehouden tot schadevergoeding van welke aard ook, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In geval wederpartij zich beroept op een overeengekomen schadevergoeding bij overschrijden van de levertermijn dient zij de leverancier schriftelijk in gebrek te stellen.
7.7    Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag waarop de volledige gegevens, nodig voor uitvoering van het werk, in het bezit zijn van de leverancier.

Artikel 8.  Uitvoering

8.1    De kosten van niet bij de opdracht aangegeven of omschreven werkzaamheden, alsmede de kosten van het in het werk slijpen, polijsten of het accorderen zijn slechts dan in de prijs begrepen wanneer dit uitdrukkelijk bij de opdracht is overeengekomen.
8.2    Op de wederpartij rust de plicht bij het opmeten of controleren door de leverancier assistentie te verlenen door het gedetailleerd aangeven van peilmaten, stramienlijnen en maten van aansluitend niet-natuursteenwerk en door in het algemeen die gegevens te verschaffen welke het de leverancier mogelijk maken nauwkeurig de maten van het te leveren werk te bepalen.
8.3    De wederpartij is aansprakelijk voor alle kosten welke voortvloeien uit het onjuist aangeven van de in het vorige lid bedoelde peilmaten, stramienlijnen en andere gegevens, alsmede voor die kosten welke voortvloeien uit gebrekkige en/of het onvoldoende voorhanden zijn van overeengekomen faciliteiten vanwege wederpartij.
8.4    Ruimten waarin materialen moeten worden aangebracht dienen schoon, vrij van verontreiniging en geheel ontruimd, wind-, waterdicht en vorstvrij ter beschikking worden gesteld. De ruimten dienen tevens goed verlicht en goed bereikbaar te zijn.
8.5    Indien het gebruik voor de uitvoering van het werk nodig is, is de wederpartij verplicht, tenzij anders wordt overeengekomen, aan de leverancier het gebruik te verschaffen of te doen verschaffen van steiger- en hijsmateriaal, kuipen en metselmaterialen, water, energie en specie zonodig met daarbij behorend bedienend personeel, zonder dat de leverancier daarvoor aan de wederpartij of derden enige vergoeding schuldig zal zijn.
8.6    Voor rekening en risico van de wederpartij is te allen tijde de afdoende bescherming van uitgevoerd en/of in uitvoering zijnde natuursteenwerken tegen alle weersinvloeden die schade zouden kunnen veroorzaken zoals vorst, regen, zon, enz.
8.7     De wederpartij is verplicht te verzekeren; het uitgevoerde werk tegen alle materiële schade alsmede de aanwezige gereedschappen, machines en materialen van de leverancier.
8.8     Bij meerdere of mindere levering dan overeengekomen, van materiaal en/of arbeid, is de overeengekomen eenheidsprijs voor de   leverancier niet bindend; evenmin de eenheidsprijs van een bestek. Het meerdere of mindere wordt verrekend tegen een in gemeenschappelijk overleg te bepalen prijs.

Artikel 9. Kwaliteit

9.1    Monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd. Kleur- en structuurverschillen zijn inherent aan het materiaal en geen reden voor afkeuring.
9.2    Rekening houdend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan.
9.3    Vakkundig in het geleverde aangebrachte lijm-, kram- of stopwerk is toelaatbaar indien de aard van het materiaal zodanig werk noodzakelijk maakt.

Artikel 10. Overmacht

10.1  Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de leverancier en/of wederpartij onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van de leverancier kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, ontbreken van transportmogelijkheden, onvoldoende aanvoer van grondstoffen c.q. onderdelen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, bedrijfsstoringen bij onderleveranciers, alsmede wanprestatie gepleegd door onderleveranciers, vriezend weer of andere weersinvloeden.
10.2  Indien de overmacht naar het oordeel van de leverancier van tijdelijke aard is, heeft deze het recht zijn prestatie op te schorten totdat de overmachtsituatie is opgeheven. De wederpartij is niet gerechtigd alsdan de overeenkomst op te zeggen dan wel te laten ontbinden.
10.3  Indien de leverancier van oordeel is dat de overmachtsituatie van blijvende aard is, zal de leverancier zulks aan de wederpartij schriftelijk mededelen en zal de overeenkomst door die schriftelijke mededeling zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden zijn, zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 11. Beëindiging van de overeenkomst

11.1     De vorderingen van de leverancier op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar indien: na het sluiten van de overeenkomst aan de leverancier ter kennisgenomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. In dit geval is de leverancier bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.
11.2     Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan de leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de  verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd is de leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12 Garanties

12.1    Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen garandeert de leverancier gedurende een periode van 5 jaar na levering dat door haar geproduceerde en verkochte zaken vrij zijn van ontwerp- materiaal en fabricage fouten.
12.2  Op onderhoud en renovatiewerkzaamheden (diensten) wordt 6 maand garantie verstrekt.
12.3    Indien de in lid 1of 2 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaak een gebrek vertoont is de leverancier verplicht binnen redelijke termijn nadat de wederpartij het gebrek schriftelijk heeft gemeld de zaak te herstellen.
12.4  De wederpartij kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de overeenkomst vorderen indien de leverancier tot driemaal toe een poging heeft gedaan het gebrek te herstellen en deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen.
12.5  De garantie vervalt indien de wederpartij de schade heeft veroorzaakt door een onjuiste behandeling of gebruik van de gegarandeerde zaak, waaronder in het bijzonder gelden: het onoordeelkundig gebruik van agressieve stoffen en schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld zouten en zuren op het natuursteen; het niet opvolgen van verstrekte adviezen terzake ingebruikname verwarming, en het onderhouden van het natuursteen anders dan door de leverancier geadviseerd. Voorts geldt geen garantie wanneer de schade is veroorzaakt door: het niet waterdicht zijn van aangebrachte goederen en/of materialen, werking van door derden aangebrachte materialen in de ondergrond of gebreken daarin.
12.6  Geen garantie wordt gegeven op schade door gebruiksslijtage.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1    Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 12 (garanties) van deze voorwaarden.
13.2    Terzake van de overige aansprakelijkheden is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot het oorspronkelijke factuur bedrag.
13.3    De leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen wanneer de wederpartij of derden, buiten de leverancier om herstel- of onderhoudswerkzaamheden aan de geleverde zaken hebben verricht.
13.4    In geen geval wordt aansprakelijkheid aanvaard voor indirecte en/of bijkomende kosten of (schade)vergoedingen.

Artikel 14. Reclames

14.1  Reclames ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dienen binnen 24 uur na levering van het materiaal schriftelijk aan de leverancier te worden meegedeeld.
14.2    Reclames ter zake van facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij de leverancier te zijn ingediend. Reclames op door de wederpartij of derden verwerkte goederen worden niet meer in behandeling genomen.
14.3  Na het verstrijken van de termijnen van resp. 24 uur en 8 dagen wordt de wederpartij geacht het geleverde resp. de factuur te hebben goedgekeurd. Reclames worden daarna niet meer in behandeling genomen.
14.4  De betalingsverplichting van de wederpartij wordt door reclamering niet geschorst, evenmin wordt de wederpartij van zijn betalingsverplichting ontslagen.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

15.1  De door de leverancier geleverde goederen blijven zijn eigendom totdat de wederpartij zich van zijn betalingsverplichtingen jegens de leverancier volledig heeft gekweten.
15.2  In geval van bewerking, verwerking of vermenging van de geleverde goederen door of bij de wederpartij verkrijgt de leverancier het mede eigendomsrecht van de nieuw ontstane goederen dan wel van de samengestelde goederen en wel voor de waarde van de geleverde goederen.

Artikel 16. Betaling

16.1  Tenzij voor de betaling een andere afspraak is gemaakt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na datum van factuur of termijn nota.
16.2  Korting c.q. schuldvergelijking is niet toegestaan.
16.3  Indien betaling niet binnen de in het eerste lid van dit artikel gestelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is nadere ingebrekestelling niet vereist, terwijl alsdan door de leverancier een rente van 1,5 % per maand aan de wederpartij in rekening wordt gebracht, waarbij ieder gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
16.4  Iedere betaling door de wederpartij steekt primair tot voldoening van de door hem verschuldigde interest, alsmede tot voldoening van de door de leverancier gemaakte invorderingskosten en wordt eerst daarna in mindering gebracht van de openstaande vordering.
16.5  In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de wederpartij wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 17. Geschillen

17.1  Op elke overeenkomst tussen de leverancier en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.
17.2  De door de leverancier ter afdwinging van zijn uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden voortvloeiende rechten, gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, incassokosten, en alle kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, komen voor rekening van de wederpartij. De incassokosten bedragen 15% van het door de wederpartij aan de leverancier verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,- excl. BTW. Waaronder eveneens valt te verstaan de in artikel 16.3 genoemde rente.
17.3  De leverancier en de wederpartij komen nu voor alsdan overeen dat de geschillencommissie van de Algemene Bond van Natuursteenbedrijven ook wel aangeduid als A.B.N., als arbitrerende instantie zal worden benoemd bij geschillen welke hun oorsprong vinden in specifieke (natuursteen) technische zaken.
17.4  Arbitraal hoger beroep van het te wijzen vonnis is uitgesloten.
17.5  Alle andere geschillen zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter worden beslecht door de bevoegde afdeling van de Rechtbank te Assen. De leverancier blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
17.6. Indien de wederpartij consument is heeft hij het recht gedurende een maand nadat de leverancier zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.